Adatvédelmi nyilatkozat

A www.nagygeza.hu oldalainak üzemeltetője és fenntartója a Nagy Géza Faipari Kft. Az oldalakon található szövegek, fotók, táblázatok és adatok a Nagy Géza Faipari Kft tulajdonát képezik.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül a fenti honlap sem részben, sem egészében nem módosítható, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, nem továbbítható és elektronikus, mágneses vagy optikai adathordozóra nem másolható, valamint saját honlap kivitelezéséhez nem használható. Kivételt képez ez alól a honlap magáncélra történő használata, az egyes oldalak saját célra történő kinyomtatása. Az oldal valamely részének saját, nem üzleti célú használata esetén mindenkor szükséges forrásként a Nagy Géza Faipari Kft. megjelölés és az oldalra a (http://www.nagygeza.hu) való hivatkozás feltüntetése. Ezen esetektől eltérően a Büntető törvénykönyv 329/A § ( 1) bekezdésébe ütköző 329/A. § (2) bekezdése szerint minősülő és büntetendő üzletszerűen elkövetett szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntettének megvalósítására, amelyet a törvény három évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

A fenti magatartás alkalmas továbbá a Büntető törvénykönyv 296/A § (1) bekezdésébe ütköző és ugyanezen bekezdés szerint minősülő és büntetendő fogyasztó megtévesztése vétségének megvalósítására, amelyet a törvény egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel rendel büntetni.

A fentieken túlmenően a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1997. évi LVII. törvény (Tpvt) 6. §-a értelmében tilos az árut a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is- vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 86. § (2) bek. értelmében ügyfelem követelheti a jogsértés abbahagyásán túlmenően a jogsértés kapcsán elszenvedett kárának megtérítését is. A kártérítés fizetésén túlmenően a Tpvt. 78. §-a alapján versenyfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezhető, amelynek mértéke az előző üzleti évben elért nettó árbevételének 10 %-a lehet. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek (Ftv.) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 8. §-át. Az Ftv. 48. § alapján a fogyasztóvédelmi felügyelőség fogyasztóvédelmi bírságot szab ki a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén. A bírság összegének felső határa nincsen. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) 18. § (1) bek. értelmében a szerző kizárólagos joga, hogy művét többszörözze és hogy erre másnak engedélyt adjon. Az Szjt. 26. § (1) bek. értelmében a szerző kizárólagos joga, hogy művét a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Az Szjt. 29. § értelmében a szerző kizárólagos joga, hogy művét átdolgozza, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Az Szjt. 94. § (1) bek. alapján ügyfelem a jogsértés abbahagyásán túlmenően követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, továbbá kártérítés megfizetését.

A műszaki változás jogát fenntartom.

Nagy Géza Faipari Kft